Uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 1.

(1) Društvo ACO Građevinski elementi d.o.o., Savska cesta 103A, 10360 Sesvete, OIB: 25074288719 (u daljnjem tekstu: ACO), kao prodavatelj, putem Internet trgovine (u daljnjem tekstu: Webshop) neograničenom broju potencijalnih kupaca (u daljnjem tekstu: krajnji kupci) nudi prodajni asortiman proizvoda (u daljnjem tekstu: Roba).

(2) Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovorni odnos koji nastaje između ACO-a, kao prodavatelja, i krajnjeg kupca, kao kupca određene Robe putem Webshopa.

(3) Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se i ako između ACO-a i krajnjeg kupca u odnosu na kupoprodaju određene Robe postoje posebne pogodbe, osim ako postoji neslaganje između ovih općih uvjeta i posebnih pogodbi, u kojem slučaju uvijek vrijede posebne pogodbe.

(4) ACO kao prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Robe sukladno odredbama o odgovornosti za materijalne nedostatke, propisanima Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje: ZOO).

Članak 2.

(1) Krajnji kupac može biti svaka pravna osoba te svaka punoljetna fizička osoba starija od 18 godina života, koja izvrši registraciju u Webshop i tom prilikom dobije jedinstveno korisničko ime i korisničku lozinku koja omogućava nedvojbenu identifikaciju krajnjeg kupca i njegovo razlikovanje od drugih krajnjih kupaca – korisnika Webshopa.

(2) Krajnji kupac postaje kupac određene Robe kada ACO primi prihvat ponude od strane krajnjeg kupca za kupovinu te Robe, koja ponuda je istaknuta putem Webshopa.

(3) Ponuda sadrži identifikaciju Robe koja se prodaje te cijenu te Robe, izraženu u hrvatskim kunama, koja cijena sadrži PDV i vrijedi za sve načine plaćanja kupoprodajne cijene i za sve krajnje kupce, osim ako za pojedine načine plaćanja ili za pojedine krajnje kupce koji zadovoljavaju točno određene uvjete vrijede posebne pogodnosti, što će iz ponude biti vidljivo. Istaknuta cijena vrijedi isključivo za kupovinu Robe putem Webshopa.

(4) Registracijom na Webshop krajnji kupac u cijelosti prihvaća ove opće uvjete poslovanja, koji će vrijediti kao ugovor o kupoprodaji kupljene Robe, zaključen između ACO-a, kao prodavatelja, i krajnjeg kupca, kao kupca.

Članak 3.

(1) Krajnji kupac kupljenu Robu može platiti isključivo kartičnim plaćanjem putem Webshopa.

(2) ACO nema obvezu predati krajnjem kupcu kupljenu stvar u vlasništvo sve dok mu kupoprodajna cijena te Robe ne bude isplaćena u cijelosti.

(3) Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, ACO šalje račun krajnjem kupcu na njegov e-mail naveden prilikom registracije krajnjeg kupca u Webshop. Račun predstavlja potvrdu da je izvršena kupoprodaje određene Robe te da je za tu Robu kupoprodajna cijena plaćena u cijelosti.

(4) Kupoprodajna cijena istaknuta u ponudi predstavlja konačnu cijenu Robe, što znači da su kupoprodajnom cijenom obuhvaćeni svi troškovi vezani uz kupoprodaju Robe (primjerice, troškovi dostave Robe sukladno članku 4. ovih općih uvjeta), osim ako je posebnim pogodbama drugačije dogovoreno.

Članak 4.

(1) Prilikom kupovine određene Robe putem Webshopa, krajnji kupac bira način dostave kupljene Robe, na način da s ponuđene liste odabire ugovornog partnera ACO-a kod kojeg će preuzeti kupljenu Robu, ili odabire preuzimanje Robe na adresi ACO-a u Sesvetama, Savska cesta 103A.

(2) Na Webshopu će uz pojedini proizvod biti naznačeno stanje raspoloživosti tog proizvoda (raspoloživ odmah/nije raspoloživ odmah).

(3) ACO ne odgovara krajnjem kupcu za bilo kakvu štetu u slučaju da informacija o raspoloživosti kupljene Robe ne bude točna.

(4) Krajnji kupac se prilikom preuzimanja kupljene Robe prema ACO-u odnosno ugovornom partneru ACO-a dužan legitimirati računom iz članka 3.3. ovih općih uvjeta. Prilikom preuzimanja Robe krajnji kupac potpisuje otpremnicu kao dokaz o preuzimanju kupljene Robe, koja mora sadržavati datum zaključenja ugovora o kupoprodaji Robe, identifikaciju kupljene Robe i identifikaciju krajnjeg kupca sukladno članku 2.1. ovih općih uvjeta, kao i evidenciju svih eventualnih prigovora krajnjeg kupca na stanje kupljene Robe.

(5) Ukoliko se prilikom preuzimanja Robe nedvojbenim utvrdi postojanje vidljivih nedostataka kupljene Robe, krajnji kupac ima pravo zahtijevati isporuku zamjenske istovjetne Robe bez nedostataka, ali mu zamjenska istovjetna Roba neće moći biti isporučena odmah, već u roku od najviše 20 (dvadeset) radnih dana od kada je zahtijevao isporuku zamjenske Robe.

(6) Krajnji kupac je dužan kupljenu Robu preuzeti na odabranom mjestu preuzimanja u roku 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene Robe u cijelosti, osim u slučaju kad nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene Roba nije odmah raspoloživa za predaju, u kojem slučaju rok od 15 dana teče od dana kada je kupljena Roba postala raspoloživa za predaju krajnjem kupcu.

(7) Ukoliko krajnji kupac ne preuzme Robu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da je jednostrano raskinuo ugovor o kupoprodaji, te će se postupiti sukladno odredbi članka 5. ovih općih uvjeta.

Članak 5.

(1) Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19, dalje: ZZP), krajnji kupac koji se smatra potrošačem u smislu ZZP-a ima pravo jednostrano, bez navođenja razloga, raskinuti ugovor o kupoprodaji Robe u roku 14 dana od dana kada je kupljena Roba predana u posjed krajnjem kupcu ili trećoj osobi koja je ovlaštena od krajnjeg kupca, a koja nije prijevoznik. Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora te primjerak obrasca o jednostranom raskidu ugovora se nalaze u prilogu ovih općih uvjeta.

(2) Krajnji kupac jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji Robe nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, koju izjavu šalje poštom ili elektroničkim putem ACO-u prema podacima iz članka 7. ovih općih uvjeta. Izjavu o raskidu krajnji kupac je dužan poslati ACO-u prije isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka.

(3) ACO dostavlja krajnjem kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora na e-mail adresu navedenu prilikom registracije krajnjeg kupca u Webshop.

(4) U slučaju jednostranog raskida ugovora, niti jedna ugovorna strana nije dužna ispuniti svoje obveze iz raskinutog ugovora, odnosno svaka ugovorna strana je dužna vratiti drugoj ugovornoj strani ono što je primila na temelju raskinutog ugovora, u skladu s odredbama ZZP-a.

(5) Obveze ACO-a i krajnjeg kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora određuju odredbe članka 76. i 77. ZZP-a, pri čemu se izričito napominje da će u slučaju jednostranog raskida ACO krajnjem kupcu izvršiti povrat plaćenog po raskinutom ugovoru, najkasnije 14 dana od kada je ACO zaprimio jednostrani raskid ugovora, ali tek nakon što krajnji kupac ispuni svoju obvezu povrata Robe.

(6) U slučaju jednostranog raskida ugovora, krajnji kupac je povrat Robe dužan izvršiti isključivo direktno ACO-u na adresi u Sesvetama, Savska cesta 103A, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku 14 dana od dana kada je krajnji kupac uputio ACO-u jednostrani raskid ugovora. Izravni troškovi povrata Robe padaju na teret krajnjeg kupca. Krajnji kupac je Robu obvezan vratiti u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je Roba bila originalno isporučena, a krajnji kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Robe koje je rezultat rukovanja Robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Robe.

(7) Krajnji kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima propisanim odredbom članka 79. ZZP-a. 

Članak 6.

(1) Eventualno jamstvo i jamstveni list, tehničke upute, upute za sklapanje i upute za uporabu Robe te obavijesti o eventualnom postojanju usluga koje se nude nakon prodaje Robe biti će predane krajnjem kupcu zajedno s kupljenom Robom. Postojanje jamstva i rok njegova važenja biti će istaknuti u ponudi.

(2) Krajnji kupac je upoznat da prilikom registracije na Webshop daje ACO-u svoje osobne podatke (u daljnjem tekstu: Osobni podaci).

(3) Krajnji kupac ovlašćuje ACO-a da koristi i obrađuje Osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (SL EU L119).

(4) ACO nije odgovoran za ponašanje krajnjih kupaca te nije dužan provjeravati, kontrolirati ili ograničavati ponašanje krajnjeg kupca, te ne može odgovarati za bilo kakvu štetu po toj osnovi.

(5) ACO nije odgovoran te ne može odgovarati za bilo kakvu štetu po osnovi nedostupnosti i/ili ograničenog pristupa Webshopu, po osnovi netočnosti podataka objavljenih na Webshopu, kao niti za bilo kakve štete nastalih djelovanjem računalnih virusa i/ili bilo kakvih drugih zlonamjernih tehnologija putem Webshopa.

(6) ACO ne prenosi na bilo kojeg krajnjeg kupca nikakva prava intelektualnog vlasništva bilo koje vrste.

Članak 7.

(1) Podaci ACO-a koji su referentni za kontakt prema krajnjim kupcima su slijedeći:

ACO Građevinski elementi d.o.o.

Savska cesta 103A

10360 Sesvete

OIB: 25074288719

Tel: +385 1 2700 140, E-mail: webhop@aco.hr

 

Članak 8.

(1) Sve nesporazume koje proizlaze iz primjene ovih općih uvjeta i/ili u svezi s kupoprodajom Robe putem Webshopa, ACO i krajnji kupac se obvezuju riješiti mirnim putem sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

(2) Bilo kakve izmjene i/ili dopune ovih općih uvjeta moraju biti u pisanom obliku i objavljeni na isti način kao i ovi opći uvjeti.

(3) Ovi opći uvjeti usvojeni su po direktoru ACO-a, gosp. Siniši Staničiću, te se primjenjuju od dana 01.11.2019. godine.

PRILOG

A) Upute potrošačima za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Robu vratite nama na adresi u Sesvetama, Savska cesta 103A, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

B)  Primjerak obrasca o jednostranom raskidu

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima: ACO Građevinski elementi d.o.o., Savska cesta 103A, 10360 Sesvete, OIB: 25074288719, Tel: +385 1 2700 140, E-mail: webhop@aco.hr

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, primljene dana ______________________.

- potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

- datum.

Primjerak ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.